Εργαλεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Με βάση το πρότυπο Ε.Κ.Ε., ISO 26000, έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων Ε.Κ.Ε. που καθορίζουν τον οδικό χάρτη για τη λειτουργία επαγγελματικής χρήσης Ε.Κ.Ε., και τη στρατηγική και τις διαδικασίες για εφαρμογή εσωτερικά των οργανισμών.