Λογισμικό αναφοράς G4 (G4 Reporting Software)

360report - Your sustainability report360report...

  • δημιουργεί μια πιστοποιήσιμη έκθεση βιωσιμότητας (και CO2) συμπεριλαμβάνονται (κείμενα, πίνακες,  γραφήματα) σε διάφορες γλώσσες
  • διαχείριση των δεδομένων βιωσιμότητας
  • επιλέγει εκ των προτέρων σημαντικές πτυχές και δείκτες που βασίζονται σε πολλαπλούς εταιρικούς παραμέτρους
  • προτείνει μέτρα και στόχους με την έξυπνη λογική ανατροφοδότηση του
  • υπολογίζει την εταιρική εκπομπές
  • καλύπτει GRI G4, UN Global Compact, ISO26000 και Greenhouse Gas Protocol

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.