Διακυβέρνηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο όρος Εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στο τι  είδους εταιρικού πολίτη οι Οργανισμοί επιδιώκουν να είναι . Είναι ένα μέρος  επιχειρηματικής διεξαγωγής  βέλτιστων πρακτικών σε οποιαδήποτε Βιομηχανία η επιχειρηματικό περιβάλλον , ως εκ τούτου, κανένας οργανισμός δεν μπορεί επιλεκτικά να το αγνοήσει.

Μάθετε περισσότερα...

Η αυξημένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων και έλεγχου πάνω σε θέματα, όπως η επιχειρηματική ακεραιότητα και η ηθική , σύνθεση Διοικητικών Συμβουλίων , την ποικιλομορφία , την ανεξαρτησία , την υπευθυνότητα και αποζημίωση , την απασχόληση και ηθική πρακτική την εργασία, την νομική πρόληψη ,  κοινωνική και περιβαλλοντική συμμόρφωση , την διαχείριση κινδύνων αναφορικά με την υπόληψη μιας εταιρείας, τη βελτίωση οργανικής διαφάνειας και  υποβολή εκθέσεων και την στερεά οργανωτική ηθική πυξίδα έχουν οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα  προτύπων αριστείας και διαχείρισης της διακυβέρνησης εταιρικών πρακτικών.

Σωστή εταιρική διακυβέρνηση είναι η μία από τις  αρχές  κοινωνικής ευθύνης που κρίνεται σημαντική για την εξασφάλιση της επιβίωσης και την ευημερία του οργανισμού και θα επιφέρει σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση: βελτιώνοντας την διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων επιφέροντας νομική, κοινωνική , περιβαλλοντική διαχείριση του κινδύνων , προσφέροντας αυξημένη οργανωτική αποτελεσματικότητα αποφέροντας το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο είναι η κοινωνική άδεια λειτουργίας εντός των κοινοτήτων .

Κατά την άποψή μας , η χρηστή διακυβέρνηση συνδέεται με  λογοδοσία και υπευθυνότητα της διεύθυνσης / Διοικητικού Συμβουλίου , την επιτυχή συμμόρφωση , την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων φορέων, τη διαφάνεια  και προδιαθέτει ότι το ευρύ φάσμα των πρακτικών διαχείρισης να είναι αποδεκτό  από τους οργανισμούς στο να διαχειρίζονται οι ίδιοι και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τους επενδυτές , εργαζόμενους, προμηθευτές , τους πελάτες τους, τις κοινότητες και άλλες κατηγορίες ενδιαφερομένων φορέων.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

  • Χάραξη πορείας για  Διακυβέρνηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης : Συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο για να χτίσει τη σχέση μεταξύ Διακυβέρνησης , Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
  • Συμβουλές γνωστοποίησης αποτελεσμάτων και κριτηρίων αναφορικά με Ε.Κ.Ε.
  • Εταιρική διακυβέρνηση δέουσας επιμέλειας (due diligence) για  συγχωνεύσεις , εξαγορές και κοινοπραξίες
  • Κώδικας δεοντολογίας και ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών.
  • Ανάπτυξη προγράμματος Ηθικής εφαρμογής
  • Έλεγχοι προγραμμάτων Ηθικής