Μετρήσεις και αξιολογήσεις Ε.Κ.Ε.

Συμβουλεύουμε και βοηθούμε τους πελάτες μας επιμετρώντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής τους και των προγραμμάτων Ε.Κ.Ε..  Η πρόοδος για επίτευξη των στόχους  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθορίζονται από την ανάπτυξη ενός συνόλου, Βασικών Δεικτών Απόδοσης, Key Performance Indicators (KPI‘s) που πρέπει να αξιολογούνται με ένα συστηματικό τρόπο εντοπισμού τους .

Παρά το γεγονός ότι οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης, Ε.Κ.Ε.  διαφοροποιούνται ανάλογα με τον οργανισμό και τους δεσμούς τους με τη στρατηγική ή τα προγράμματα, είναι σε όλες τις περιπτώσεις , τα ποσοτικά οικονομικά μετρήσιμα και μη οικονομικά μέτρα . Τα οποία συνήθως έχουν συμφωνηθεί αμέσως μετά όταν οι στόχοι και τα προγράμματα στρατηγικής Ε.Κ.Ε. έχουν οριστεί .

Το Ενδιαφέρον των επιχειρήσεων  αυξάνεται όταν  αντικατοπτρίζεται στους στόχους της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού και  περισσότερο ,ειδικά για τους στόχους του προγράμματος μέτρησης βαθμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης . Ισχυροί , στρατηγικοί Βασικοί Δείκτες Απόδοσης είναι συνήθως μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις , που σχετίζονται με τη στρατηγική Ε.Κ.Ε. . Για τέτοια (KPI’s) , ο ορισμός τους, το  πως καθορίζονται και πως μετρώνται δεν αλλάζει συχνά . Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Ε.Κ.Ε. επιμετράτε μέσω KPI’s με μια μικρότερη χρονική περίοδο και ο λόγος ύπαρξής τους τελειώνει , όταν το έργο/ project τελειώσει και αυτό .

Την ανάπτυξη ενός καταλόγου των KPIs δεν είναι δύσκολο , αλλά η επιλογή των σχετικών και η χρήση τους σε συγκεκριμένο οργανωτικά πλαίσιο μπορεί να εξελιχτεί σε πρόκληση . Αναμένουμε ότι KPI’s , μας προσφέρουν μια αντικειμενική , ομοιόμορφη και γλαφυρή εικόνα της πραγματικότητας μιας επιχείρησης .

Εξυπηρετώντας το σκοπό αυτό προσφέρουμε βαθειά γνώση και εξειδίκευση .