Κατάρτιση, προσωπική ανέλιξη και εκπαίδευση

Η οργανωτική αλλαγή που θα οδηγήσει σε υπεύθυνες επιχειρήσεις απαιτήσεις των επιχειρήσεων , ειδικά  αναφορικά με τη βιωσιμότητα και  τεχνογνωσία και των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της εμπειρίας σε έργα Ε.Κ.Ε., επιτυγχάνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για αειφόρο ανάπτυξη και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Μάθετε περισσότερα ...

Το Πρόγραμμα κατάρτισης που προσφέρουμε είναι μια πύλη πληροφοριών , σχετική με  την εμπειρία , πρακτικές ιδέες , βέλτιστες πρακτικές , τα εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραμμές για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που θα οδηγήσουν σε οργανωτική αλλαγή με στόχο να γίνουν  υπεύθυνες εταιρείες που δεσμεύονται να διαχειριστούν τις επιπτώσεις των επιχειρήσεων τους προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς  αλλά και  τις κοινότητες και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν .

Στόχοι

Όλες οι καταρτίσεις που προσφέρονται ανταποκρίνονται σε ένα σύνολο γενικών στόχων από άποψης μεταφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων.

Γνώση

 • Κατανόηση των εννοιών ,βιωσιμότητα και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνη
 • Κατανόηση των πλεονεκτημάτων, υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς
 • Μάθετε για τις βέλτιστες πρακτικές , τα εργαλεία και τις τάσεις στον τομέα της Ε.Κ.Ε. και της αειφόρου ανάπτυξης
 • Εξερεύνηση των διαστάσεων και την αξία της ηθικής σε επιχειρήσεις.
 • Κατανόηση της αξίας της συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων και της εταιρικής  επικοινωνίας στον τομέα της Ε.Κ.Ε.
 • Προγραμματισμός, ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών Ε.Κ.Ε. , και πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με τις εταιρικές αξίες και την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων
 • Μάθετε με ποιά μέσα αξιολογείται με ουσιαστικό τρόπο το αντίκτυπο των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Δημιουργία μέτρησης Ε.Κ.Ε. και υποβολή εκθέσεων που βασίζεται σε διεθνή  πρότυπα

Δεξιότητες

 • Εκτέλεση  (gap analysis) ανάλυσης ελλείψεων και  αξιολόγηση της τρέχουσας εφαρμογής πρακτικών Ε.Κ.Ε.
 • Υποστήριξη της εταιρική αλλαγής προς μια υπεύθυνη επιχείρηση μέσω της αγοραστικής διαχείρισης , του προσωπικού και εμπλοκή της διεύθυνσης
 • Σχεδιασμός και ανάλυση ενδιαφερόμενων φορέων και σχεδίου κατάλληλων μέτρων  δέσμευσης
 • Καθορισμός σημαντικών βασικών δεικτών απόδοσης και  παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε.
 • Δημιουργία επαγγελματικής και ολοκληρωμένης έκδοσης Απολογισμών Ε.Κ.Ε.

Μεθοδολογία

Σχεδιάζουμε καταρτίσεις/σεμινάρια Ε.Κ.Ε. στα πλαίσια του ISO 26000 προτύπου Ε.Κ.Ε. . Η μεθοδολογία ανάπτυξης της κατάρτισης που χρησιμοποιούμε , είναι μια συστηματική προσέγγιση στη διαδικασία εκπαίδευσης η οποία εξασφαλίζει ότι οι καταρτίσεις που προσφέρουμε μας είναι αποτέλεσμα μιας πρακτικής προσέγγισης, με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των θεωρητικών εννοιών και αντιλήψεων και των πρακτικών εφαρμογών τους στο πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον .

Η μέθοδος παράδοσης είναι ένα δυναμικό μείγμα από παρουσιάσεις, μελέτες περιπτώσεων , ομαδικές ασκήσεις , συζητήσεις , με στόχο να κρατήσει το κοινό προσηλωμένο και με πνεύμα ενθουσιασμού και εγρήγορσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Προτείνουμε τα προγράμματα κατάρτισης μας σε επαγγελματίες που σχεδιάζουν ή συμμετέχουν ήδη στην υλοποίηση πρωτοβουλιών Ε.Κ.Ε. και είναι πρόθυμοι για την ενίσχυση της αρμοδιότητας τους για την Ε.Κ.Ε. .

Τα προγράμματα μας είναι επίσης  κατάλληλα για διευθυντικά στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε οργανισμούς που δεσμεύονται να καταστούν ως αειφόρες επιχειρήσεις , ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση της αειφόρας ανάπτυξης η απαιτείται  από αυτές να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Τα προγράμματα κατάρτισης
Βασικά Ε.Κ.Ε.

Ένα ημερήσιο πρόγραμμα, εισαγωγής τους συμμετέχοντες στην ημερήσια διάταξη αναδυόμενων πρακτικών Ε.Κ.Ε. . Η εκπαίδευση περιγράφει τα βασικά θέματα που πλαισιώνουν και διαμορφώνουν μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματική προσέγγιση :

 • Η ανάδυση της κοινωνικά υπεύθυνού έννοιας   
 • Ανεβάζοντας τον πήχη : από τα πρότυπα επιδόσεων IFC , σε Equator Principles και στο πρότυπο ISO 26000 πρότυπο Ε.Κ.Ε.
 • Ένας κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός
 • Διαχείριση ευκαιριών Ε.Κ.Ε. και κίνδυνοι
 • Συμμετοχή ενδιαφερομένων φορέων
 • Επικοινωνία Ε.Κ.Ε. και υποβολή εκθέσεων

Εμπειρογνώμονες Ε.Κ.Ε.

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης δύο ημερών με στόχο την ανάπτυξη ηγετικών πρακτικών δεξιοτήτων  Ε.Κ.Ε. και την εισαγωγή εργαλείων για να βοηθήσει τους οργανισμούς να οδηγήσουν την εταιρική αλλαγή προς μια βιώσιμη και αειφόρο επιχείρηση . Τα θέματα περιλαμβάνουν:

 • Προσέγγιση Ε.Κ.Ε. μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος- το επιχειρηματικό μοντέλο PDCA
 • Ανάλυση κενών (gap analysis) και συγκριτική αξιολόγηση
 • Συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων
 • Διασφάλιση  δέσμευσης και ενεργής ενασχόλησης από πλευράς διοίκησης και ευαισθητοποίηση από πλευράς προσωπικού για Ε.Κ.Ε.
 • Ανθρώπινο δυναμικό - το όχημα για την διεπιχειρησιακή μετάδοση Ε.Κ.Ε.
 • Ρύθμιση KPI’s για εκτίμηση των επιπτώσεων προγραμμάτων Ε.Κ.Ε.
 • Υποβολή εκθέσεων και επικοινωνίας Ε.Κ.Ε.

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Ε.Κ.Ε.

Ένα πρόγραμμα τριών ημερών  με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων Ε.Κ.Ε. και  παρουσίαση εργαλείων για ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης Ε.Κ.Ε. στο πλαίσιο του διεθνούς προτύπου ISO 26000 προτύπου Ε.Κ.Ε. .

Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα όπως :

 • Βασικά στοιχεία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης : η ανάπτυξη της έννοιας της Ε.Κ.Ε. με πρότυπο το ISO 26000
 • Ένας κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός
 • Χαρτογράφηση δέσμευσης και δραστηριοποίησης ενδιαφερομένων φορέων
 • Στρατηγική Ε.Κ.Ε. και ανάπτυξη προγραμμάτων
 • Ανάλυση κενών (Gap analysis) και μη οικονομική συγκριτική αξιολόγηση
 • Μέτρηση των προσπαθειών Ε.Κ.Ε. και την παρακολούθηση της προόδου των δράσεων
 • PDCA κύκλου οικονομικής δραστηριότητας για μια συστηματική προσέγγιση Ε.Κ.Ε.
 • Εργαλείο αναφοράς/ εκθέσεων Ε.Κ.Ε.

Επίκεντρο Ε.Κ.Ε.

Μια σειρά από ένα ή δύο προγράμματα ημερησίως με ανάλυση ειδικών εργαλείων της Ε.Κ.Ε. ή πρακτικών και οικοδόμηση εμπειριών σε συγκεκριμένους τομείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 • Στρατηγικές κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης
 • Gap anlaysis και συγκριτική αξιολόγηση
 • Δραστηριοποίηση των ενδιαφερομένων φορέων
 • Έλεγχος και διαχείριση μη οικονομικών επιδόσεων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων Ε.Κ.Ε.
 • Μέτρηση και παρακολούθηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Κοινοτική επένδυση
 • Υπεύθυνες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού : Ε.Κ.Ε. και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Η εσωτερική διάσταση της Ε.Κ.Ε.
 • Υποβολή εκθέσεων και επικοινωνίας Ε.Κ.Ε.

Προσφέρουμε επίσης μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων μίας ημέρας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την υλοποίηση κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρηματικών μοντέλων και την εξασφάλιση της δέσμευσης του προσωπικού προς υλοποίηση  των προσπαθειών Ε.Κ.Ε. . Τέτοια προγράμματα  κατάρτισης του προσωπικού , προσαρμοσμένα να αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, περιλαμβάνουν:

 • Προκλήσεις Ε.Κ.Ε. σχετικές με τον βιομηχανικό τομέα σχετικό με την εταιρεία : κίνδυνοι και συγκριτική αξιολόγηση
 • Στρατηγική  Ε.Κ.Ε. , και πολιτικές και προγράμματα της Εταιρείας
 • Εταιρικές οδηγίες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • Ανάλυση των ενδιαφερομένων φορέων της εταιρείας
 • Χώρος εργασίας και πρακτικές  ανθρώπινου δυναμικού για Ε.Κ.Ε.
 • Εταιρικές εκθέσεις και εσωτερική επικοινωνία

Εκπαίδευση Διευθυντών σε Ε Κ Ε - Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Λειτουργού Ε.Κ.Ε.

Αυτή η 5 ημερών σειρά προγραμμάτων σας δίνει μια πλήρη εικόνα σε ό, τι χρειάζεστε στη διαχείριση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πώς μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση Ε.Κ.Ε. του οργανισμού σας.

 • Βασικά στοιχεία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης : η ανάπτυξη της έννοιας της Ε.Κ.Ε.
 • Ένας κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός
 • Ανάλυση κενών (Gap analysis)
 • Χαρτογράφηση και δραστηριοποίηση ενδιαφερόμενων φορέων   
 • Στρατηγική Ε.Κ.Ε. και την πολιτική ανάπτυξης
 • Βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για Ε.Κ.Ε.
 • Εργαλεία Ε.Κ.Ε. , όπως Toolkit Ε.Κ.Ε. , Σήμανση , επιβεβαίωση
 • Εργαλείο αναφοράς εκθέσεων  Ε.Κ.Ε. που περιλαμβάνει τη μέτρηση των εκπομπών CO2 και την υποβολή εκθέσεων
 • Ενσωματωμένη αναφορά εκθέσεων
 • Διασφάλιση ενασχόλησης από πλευράς διοίκησης και ευαισθητοποίησης από την πλευρά  του προσωπικού για Ε.Κ.Ε.
 • Μέτρηση των επιπτώσεων - Ρύθμιση KPI’s για την εκτίμηση των επιπτώσεων του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης